Dětské kroužky

Nabízíme sportovní kroužky, jejichž cílem je rozvoj fyzických schopností a ovládnutí vlastního těla.

Střekov Aréna

Sledujte nás na sociálních sítích

Dětské kroužky, které najdete pod naší střechou

Kroužky pro školní rok 2023/24 začínají 18.9.2023.

gymnastický cvik na hrazdě

Parkour

První ukázkovou hodinu od nás máte zdarma. Přijímáme děti 
od 4 let, ale může být i mladší, pokud udrží pozornost a je samostatné.

Pravidelné tréninky od 18.9.2023

 • Pondělí 17:00 - 18:30
 • Středa 17:00 - 18:30
 • Pátek 17:00 - 18:30

Tréninky se konají v objektu Střekov Aréna ( Truhlářova 1446/2a, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov ). Tréninky jsou dvakrát týdně, celkem pořádáme čtyři tréninky v týdnu. Jakmile to počasí dovolí, v září, květnu a červnu jsou některé tréninky venku, lokaci určuje hlavní trenér.

Gymnastika

Cílem je učit děti základům gymnastiky a sportovní přípravy s důrazem na píli, soustředění a zodpovědnost. Lekce zahrnují cvičení na koordinaci, obratnost a celkový pohybový rozvoj, zvyšujíc tak rychlost a schopnost dětí reagovat.

Pravidelné tréninky od 18.9.2023

 • Úterý 17:00 - 18:30
 • Středa 17:00 - 18:30
 • Čtvrtek 17:00 - 18:30

Tréninky se konají v objektu Střekov Aréna ( Truhlářova 1446/2a, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov ). Tréninky jsou dvakrát týdně, celkem pořádáme čtyři tréninky v týdnu. Jakmile to počasí dovolí, v září, květnu a červnu jsou některé tréninky venku, lokaci určuje hlavní trenér.

gymnastický cvik na hrazdě
gymnastický cvik na hrazdě

Skoky na trampolínách

Pravidelné kroužky se zkušenými trenéry pro začátečníky i pokročilé jumpery. Vypisujeme i mimořádné kurzy pro zdokonalení jakékoliv činnosti. Sleduje naše stránky a vše se dozvíte včas!

Pravidelné tréninky od 18.9.2023

 • Pondělí 17:00 - 18:30
 • Úterý 17:00 - 18:30
 • Středa 17:00 - 18:30
 • Čtvrtek 17:00 - 18:30
 • Pátek 17:00 - 18:30

Parkour kroužek DĚČÍN

První ukázkovou hodinu od nás máte zdarma. Přijímáme děti od 4 let, ale může být i mladší, pokud udrží pozornost a je samostatné.

Pravidelné tréninky od 18.9.2023

 • Pondělí 19:00 - 20:00
 • Pátek 17:00 - 19:00

Tréninky se konají v Tělocvičně Riegrova 1352/10, 405 02 Děčín. Tréninky jsou jedenkrát týdně. Jakmile to počasí dovolí, v září, květnu a červnu jsou některé tréninky venku,lokaci určuje hlavní trenér.

gymnastický cvik na hrazdě
Kde trénujeme?

Riegrova 1352/10, 405 02 Děčín

Trenéři

Vaše děti budou trénovat zkušení trenéři s několikaletou praxí. Parkour patří mezi první držitele nově vzniklé parkourové trenérské licence II. třídy. Tato licence je organizována ÚŠ ČOS a je akreditovaná MŠMT. Mimo licencí se neustále vzděláváme, ať už se jedná o samotný parkour, anatomii, sportovní trénink či psychologii a pedagogiku.

Ceník dětských kroužků

Trénink 2 x týdně

za školní pololetí
2750 Kč
 • Parkour
 • Gymnastika
 • Kroužek skoků
 • Parkour Děčín

Trénink 1 x týdně

za školní pololetí
1750 Kč
 • Parkour
 • Gymnastika
 • Kroužek skoků
 • Parkour Děčín
Přihlášky

Provozovatelem kroužků a akcí je Jump Střekov z.s., Truhlářova 1446/2a, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ:19688024, zapsaná pod spisovou značkou L 13796/KSUL u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Všeobecné obchodní podmínky kroužků

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.9. 2023.
Ruší a nahrazují dříve vydané podmínky v plném rozsahu.

Osobním doručením k rukám hlavního trenéra nebo odesláním on-line přihlášky na
e-mail: pehy@svazparkouru.cz a následným zaplacením školného, se považuje dítě,
člen kroužku,(dále jen "žák") za přihlášené do kroužku. Pokud žák nebude řádně přihlášen
na kroužek nebonebude-li zaplaceno školné, může kroužek účast žáka odmítnout. V případě dodatečného přihlášeníběhem běžícího kroužku se postupuje stejným způsobem.

Zároveň se žák stává automaticky členem sportovního klubu Jump Střekov z. s. se sídlem Truhlářova 1446/2a, Ústí nad Labem. Roční příspěvek za členství je zahrnut v ceně školného za parkourový kroužek.
Více informací na www.strekovarena.cz

Školné je splatné na účet 123 - 6855418021/0100, VS = rodné číslo žáka, do textu je nutné uvést jméno žáka. Cena základního školného při tréninku 2x týdně je stanovena na 2.750,- Kč za jedno pololetí školního roku. Cena sníženého školného při tréninku 1x týdně je stanovena na 1.750,- Kč
za jedno pololetí školního roku. Pokud žák nastoupí v průběhu školního roku, je školné za kroužek vypočteno individuálně. Pokud trénink odpadne z důvodu školních prázdnin, státního svátku, či např. vyhlášením ředitelského volna, se nenahrazuje. Kroužek probíhá vždy od října do ledna jako první pololetí, od února do května jako druhé pololetí. V září a červnu jsou (nebo mohou být) přidávány mimořádné tréninky podle zájmu a možností; tyto však podléhají vyhlášení hlavního trenéra.
V době hlavních školních prázdnin kroužek neprobíhá. Zaplacené školné se nevrací.
Výjimečné případy podléhají individuálnímu posouzení. Na případně zrušené (odpadlé) hodiny,
zejména z důvodu nemoci, technických či administrativních či jiných nenadálých překážek,
dále pak z důvoduprázdnin, nevzniká nárok na jejich nahrazení. Hlavní trenér dle uvážení může některé hodiny nahradit formou mimořádně vyhlášených tréninků. Na tyto tréninky však není právní nárok.

První ukázková hodina je zdarma. Odevzdáním přihlášky a zaplacením školného zároveň rodiče stvrzují, že jejich dítě (žák) je po fyzické a psychické stránce zdrávo a proběhla u něj veškerá očkování. Upozorňujeme, že v rámci tréninku bude žák vystaven poměrně vysoké sportovní zátěži, avšak vždy
s ohledem na jeho věk a aktuální fyzickou kondici. To vše pod dohledem zkušeného trenéra.
Dále upozorňujeme, že parkour je náročná pohybová aktivita, při které může docházet, navzdory dodržování maximálních bezpečnostních opatření, k drobným úrazům, odřeninám, modřinám, naraženinám apod. tak, jako je to u celé řady jiných sportů. V této souvislosti doporučujeme uzavřít
pro žáka individuální úrazové pojištění.

Upozorňujeme rodiče, že pokud žák není dostatečně samostatný, aby sám přicházel na/z kroužku, musí žáka vždy předat do rukou trenéra a stejně tak si ho následně vyzvednout. Toto opatření postihuje zejména situace, kdy kroužek odpadne či se v letní sezóně přesouvá jinam. Dítě musí být natolik samostatné, aby tuto situaci dokázalo vyhodnotit. Pokud ne, není možné ho posílat samotné na trénink.

Zároveň rodiče, ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., dávají souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a dále pak souhlas k pořizování fotografií a videí (žáka) z kroužku, popř. sportovních akcí, které budou sloužit k propagaci parkourového kroužku a zároveň budou
k vidění na stránkách kroužku.

Tréninky obvykle začínají začátkem října a trvají až do konce května. V zimních měsících jsou
v tělocvičně, od dubna (podle počasí) pak můžou probíhat i venku. Po náboru budou žáci rozděleni podle věku a výkonnosti a poté zařazeni na jednotlivé tréninky v rámci kalendářního týdne. Jedenkrát za pololetí bude pro rodiče připravena ukázková hodina, na které mohou rodiče posoudit, jak roste zdatnost a obratnost žáků.

Součástí tréninku jsou i plánované (nepovinné) akce sportovních jednodenních víkendových výletů,
zpravidla mimo město. Jedná se o tzv. jamy nebo workshopy. Tyto akce se platí zvlášť, kdy náklady
představují především úhrady za jízdné, stravné či za vstupy do vybraných sportovních zařízení.

Povinnosti žáka:

 1. Žák se řídí výhradně pokyny trenéra, který za něj přebírá odpovědnost v čase tréninku.
 2. Žák přichází na trénink 15 minut předem, aby se mohl řádně připravit.
 3. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi se světlou podrážkou či speciální sálové obuvi.
  Dále pak žák musí mít dlouhé kalhoty, resp. tepláky, které jej ochrání před případnými oděrky.
  Pro pobyty venku pak musí mít žák dobrou sportovní obuv a být oblečen přiměřeně k počasí.
 4. Při tréninku nesmí nosit žádné řetízky, šperky a ozdoby, které by mohly ohrozit jeho zdraví či
  zdraví ostatních žáků.
 5. Žák se při cvičení chová tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví spolužáků. Žák dbá své bezpečnosti. Bez souhlasu trenéra nesmí opustit tělocvičnu. Veškerá cvičení provádí pouze
  dle pokynů a příkazů trenéra.
 6. Žák zachází šetrně s tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny. Pokud zjistí závadu,
  která by mohla ohrozit bezpečnost jeho či ostatních žáků, oznámí ji neprodleně trenérovi.
  Žák nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu trenéra.
 7. Při trénincích žák také dbá pravidel slušného chování a dodržování fair play.
 8. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Trenér neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).

V případě nedodržování kázně, nedbaní pokynů a příkazů trenéra, zvláště jedná-li se o nevhodné nebo dokonce hrubé jednání, může trenér vyloučit žáka z tréninkové lekce. V případě opakované nekázně,
ve výjimečných případech, může být žák vyloučen z kroužku, a to bez náhrady.

Podepsáním této přihlášky zároveň rodiče vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů (žáka)
dle zákona dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.